Make your own free website on Tripod.com
school insignia
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN
Ngành Phi Hành
Của Trường VBKQP

Tarin65NĂM THỨ NHẤT (1953-54):

QUÂN SỰ:

-Executant(khả năng thừa hành):

KHOA HỌC HÀNG KHÔNG:

KIẾN THỨC TỔNG QUÁT:

KỸ THUẬT:

TRUYỀN TIN/ĐIỆN TỬ:

THỂ DỤC/THỂ THAO:

***###***

NĂM THỨ NHÌ (1954-55):

QUÂN SỰ:

Officier(trách nhiệm sĩ quan):

 

KIẾN THỨC TỔNG QUÁT:

CHUYÊN NGHIỆP PHI HÀNH:

--KHẢ NĂNG TỔNG QUÁT

--THI KẾT KHÓA(luận văn kết khóa)